فرز انگشتی بادی بوش 0607260100

فرز انگشتی بادی بوش