فرز انگشتی بادی بوش 0607260100

فرز انگشتی بادی بوش ,بادي , BOSCH

سنگ بادی

سنگ بادی