اینورتر جوشکاری 400 آمپر DESA (سبک)

اینورتر جوشکاری 300 آمپر DESA (سبک)

ترانس جوشکاری 300 آمپر دیزا DESA

ترانس جوشکاری DESA 300

ترانس جوشکاری 250 آمپر دیزا DESA

ترانس جوشکاری DESA 250

ترانس جوشکاری 200 آمپر دیزا DESA

ترانس چوشکاری DESA 200

دستگاه جوشکاری 300 آمپر اینتیماکس INTIMAX

دستگاه جوشکاری 300 آمپر اینتیماکس INTIMAX